Oznamy

OZNAM

            ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

                na školský rok 2022/23

 

Riaditeľka MŠ Sokoľ v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že zápis detí do MŠ

Sokoľ na školský rok 2022/23 sa uskutoční

 

                  od 9. do 13. mája 2022.

                 v čase od 11.00 do 12.30 

               alebo od 15.00 do 16.00 hod.

 

PRIJÍMANIE DETÍ:

  • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné

FORMA A PRIEBEH ZÁPISU:

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môže zákonný zástupca osobne prevziať v materskej škole alebo vytlačiť na stránke ms-sokol.webnode.sk
  • Zákonný zástupca predloží vyplnenú žiadosť s potvrdením od detského lekára riaditeľke materskej školy. Žiadosti podané po termíne zápisu nemusia byť akceptované
  • Podávanie žiadostí: Od 9. 5. do 13. 05. 2022 v čase od 7:30 do 16:00 hod. v MŠ
  • Elektronicky – skolkasokol@gmail.com

PODMIENKY PRIJATIA:

  • Prednostne sa prijímajú deti 5- 6 ročné, s odloženou školskou dochádzkou, deti, ktoré už dovŕšili 3 roky
  • Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky, ktoré je doručené v zákonnej lehote, podľa zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov po prerokovaní            v pedagogickej rade, rade školy a so zriaďovateľom.

 

  • Riaditeľ MŠ rozhodne o prijatí najneskôr do 15. júna 2022
  • KONTAKT: tel. 055/ 69 986025, e-mail: skolkasokol@gmail.com
  • žiadosť o prijatie nájdete: MENU - Dokumenty - Tlačivá na stiahnutie