Oznamy

        


OZNÁMENIE  O ZÁPISE


Zápis detí do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Sokoľ pre školský rok 2019/2020

Riaditeľka Materskej školy v Sokoli oznamuje, že podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ pre školský rok 2019/2020 bude prebiehať v materskej škole 

24. apríla až 26. apríla 2019.
V čase: od 10,00 hod. do 16,00 hod.

Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy poskytne materská škola alebo si ho môžete stiahnuť z web. stránky
materska-skola-sokol2.webnode.sk (Dokumenty- Tlačivá na stiahnutie)
 

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, k nahliadnutiu rodný list dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva  a prevencie.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:


· Ktoré dovŕšilo piaty rok veku
· Ktoré má odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky
· Ktoré má dodatočne odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

Prijatie dieťaťa v prípade väčšieho záujmu: 

  • Postupnosť podľa dátumu narodenia dieťaťa.
  • Dieťa ktorého súrodenec už navštevuje MŠ v Sokoli

 

V Sokoli 27.2.2019                                                ...Holubová Mária...

                                                                                       Riad. MŠ

                                

 Kontakt

Materská škola Sokoľ

Kamenná 165
044 31 Sokoľ


055/ 698 60 25