Ochrana osobných údajov

 

Ochrana osobných údajov

Nakoľko je školské zariadenie bez samostatnej právnej subjektivity informácie o ochrane osobných údajov nájdete na stránke prevádzkovateľa informačných systémov:
 
Prevadzkovateľ
 
Názov: Obec Sokoľ
 
Sídlo prevadzkovateľa:  Kostolianska 159/10, 04431 Sokoľ
 
Email: obecsokol@stonline.sk
 
Telefón: 055/ 72 90 469
 

Sprístupnenie informácií dotknutým osobám

V zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) prevádzkovateľ sprístupňuje dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na webovom sídle nasledovné informácie

 


Kontakt

Materská škola Sokoľ

Kamenná 165
044 31 Sokoľ


055/ 698 60 25