Organizácia režimu dňa detí

 06:30 hod. -  ZAČIATOK PREVÁDZKY

  • Schádzanie detí, ranný filter, hry a hrové činnosti (podľa priania a predstáv detí

          priamo i nepriamo navodené, usmernené činnosti),

  • Plánovanie  a navrhovanie aktivít, individuálne, frontálne, alebo skupinové činnosti a aktivity, individuálne jazykové chvíľky, ranný kruh – rozhovory, diskusie
  • Pohybové a relaxačné cvičenia   

 

8:45 hod. - ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU (osobná hygiena)

                    DESIATA  (stolovanie)

  • Hry a hrové činnosti, edukačné aktivity – výtvarné, hudobné, hudobno- pohybové, grafomotorické, dramatické, jazykové, matematické a iné (jej

        edukačný zámer korešponduje so ŠkVP a ŠVP)

  • Pobyt vonku - spojený s vychádzkou do blízkeho okolia, realizovaný na školskom dvore s rôznym zameraním(pohybovým, environmentálnym, zdravotným,  dopravným, ekologickým)

 

11:30 hod. - ČINNOSTI  ZABEZPEČUJÚCE  ŽIVOTOSPRÁVU

                     (osobná   hygiena)    OBED  (stolovanie)

  • Príprava na odpočinok, odpočinok  (dĺžka závislá od individuálnych potrieb detí)

 

14:30 hod. - ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE ŽIVOTOSPRÁVU (osobná hygiena)   

                      OLOVRANT (stolovanie)

  • Hry a hrové činnosti do postupného odchodu detí domov (podľa priania a predstáv detí, navodené, priamo i nepriamo usmernené), individuálne, skupinové, alebo frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity, jazykové chvíľky, hodnotenie dňa

 

 16:30 hod. - KONIEC PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY

 

    Celodenná prevádzka MŠ:   od 6.30 - do 16.30