Poplatky za MŠ

V zmysle Zákona č. 245/2008 MŠ SR  o výchove a vzdelávaní  je rodič dieťaťa povinný platiť príspevok na úhradu neinvestičných nákladov. Náš zriaďovateľ, Obec Sokoľ, v zmysle VZN č. 6/2020  stanovil novú  výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ vo výške 15€ mesačne pre dieťa.  Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Sokoli  a účinnosť nadobúda dňom 1.januára 2021


Poplatok za MŠ uhrádzajú rodičia  do 15. v mesiaci

Účet školné MŠ:  SK30 5600 0000 0004 9421 6003


 

Poplatky za stravu

Poplatky za stravu uhrázajú rodičia do 15. v mesiaci 

Účet strava ŠJ: SK43 0200 0000 0004 9421 6003


 
Výška poplatku na dieťa  - 1,27€ na deň x počet dní v mesiaci (desiata+obed+olovrant)

                                                  -  1,02€ (desiata+obed)

 


Platba za stravu sa uhrádza 1 mesiac vopred

 

V programe ,,ŠKOLSKÉ OVOCIE" poskytujeme deťom ovocie a ovocné šťavy dotované EÚ v rámci európskeho školského programu

 

ODHLASOVANIE: osobne alebo telefonicky ( 055/6986025 )

                             najneskôr do 8.00hod