Poplatky za MŠ

V zmysle Zákona č. 245/2008 MŠ SR  o výchove a vzdelávaní  je rodič dieťaťa povinný platiť príspevok na úhradu neinvestičných nákladov. Náš zriaďovateľ, Obec Sokoľ, v zmysle VZN č. 3/2015  stanovil novú  výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ vo výške 10 € mesačne pre dieťa s trvalým pobytom v obci a 20€ bez trvalého pobytu v obci Sokoľ.  Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Sokoli dňa 29.6. 2015 uznesením č. 40/2015. 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.septembra 2015


Poplatok za MŠ uhrádzajú rodičia riaditeľke MŠ do 15. v mesiaci
 

Poplatky za stravu

Poplatky za stravu uhrázajú rodičia do 15. v mesiaci na účet


 
Výška poplatku na dieťa  - 1,27€ na deň x počet dní v mesiaci (desiata+obed+olovrant)

                                                  -  1,02€ (desiata+obed)

 


Platba za stravu sa uhrádza 1 mesiac vopred

 

V programe ,,ŠKOLSKÉ OVOCIE" poskytujeme deťom ovocie a ovocné šťavy dotované EÚ v rámci európskeho školského programu

 

ODHLASOVANIE: osobne alebo telefonicky ( 055/6986025 )

                             najneskôr do 8.00hod

 


Kontakt

Materská škola Sokoľ

Kamenná 165
044 31 Sokoľ


055/ 698 60 25