Poplatky za MŠ

V zmysle Zákona č. 245/2008 MŠ SR  o výchove a vzdelávaní  je rodič dieťaťa povinný platiť príspevok na úhradu neinvestičných nákladov. Náš zriaďovateľ, Obec Sokoľ, v zmysle VZN č. 3/2015  stanovil novú  výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ vo výške 10 € mesačne pre dieťa s trvalým pobytom v obci a 20€ s trvalým pobytom mimo obce Sokoľ.  Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Sokoli dňa 29.6. 2015 uznesením č. 40/2015. 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.septembra 2015


Poplatok za MŠ uhrádzajú rodičia riaditeľke MŠ do 15. v mesiaci
 

Poplatky za stravu

Poplatky za stravu uhrázajú rodičia do 15. v mesiaci vedúcej ŠJ
 
Výška poplatku na dieťa  - 1,19€ na deň x počet dní v mesiaci


Kontakt

Materská škola Sokoľ

Kamenná 165
044 31 Sokoľ


055/ 698 60 25